Contact - Koninklijke Lierse Turnkring vzw

Koninklijke Lierse Turnkring vzw
Fit en gezond het klokje rond
Ga naar de inhoud

Contact

Kon. Lierse Turnkring vzw
IBAN: BE35 3200 1487 6537
BIC: BBRU BE BB
Frank Verelst
Voorzitter
Staat in voor het algemeen beleid vereniging.
Maakt deel uit van het redactieteam en Is verantwoordelijk voor de eindredactie interne en externe communicatie.
Volgt de Interne / externe communicatie mee op.
Is Q4Gym verantwoordelijke .
Vertegenwoordigt de vereniging in de Lierse sportraad
Heeft een algemeen coördinerende rol.
Houdt toezicht op de financiële transacties.
Kijkt er op toe dat het huishoudelijk reglement wordt nageleefd en dat de statuten geëerbiedigd worden.
Bemiddeld bij conflicten.
Verzorgt de organisatie ivm de viering van trainers/ bestuursleden.
Verzorgt de contacten met de stad.
Onderhandelt met de stad ivm huur van zalen en aankoop van  materialen.
Woont de vergaderingen bij van de GYMFED of wijst een vervanger aan.
Legt contacten voor de organisatie externe evenementen . ( Lier Feest – Kerstmarkt – Dansgala - GymFed ………)
Legt contacten voor sponsering

Danielle Alpaerts
Secretaris
Is hoofdverantwoordelijk voor het Ledenbeheer.
Beheert de inkomende post en het inkomend mailverkeer en stuurt deze  door naar de betrokkenen.
Staat in voor de subsidie aanvraag.
Verzorgt het algemeen secretariaat.
Volgt de ongevallen-administratie nauwgezet op.
Werkt nauw samen met de Webmaster met betrekking tot het online inschrijven.
Mijn naam is Louis Savelkoels.
Ik ben de Aanspreekpersoon Integriteit (Club-API)  van de Koninklijke Lierse Turnkring.
Als vrijwilliger van onze sportclub kan je bij mij als Club-API terecht met een vraag,  vermoeden of klacht over fysiek, psychisch of seksueel grensoverschrijdend  gedrag.
Je kan me een mailtje sturen op louis.savelkoels@skynet.be of bellen op  0474/58.59.00.
Als Club-API luister ik naar je vraag of verhaal, behandel jouw melding  in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of  doorverwijzing
Marc Mertens
Hoofdtrainer
Werkt nauw samen met de sporttechnische coördinator .
Verzorgt de coördinatie tussen de verschillende trainers.
Liaisonpersoon tussen de verschillende groepen.
Bezoekt op regelmatige basis de verschillende groepen.
Stelt uurrooster groepen samen.
Volgt trainers en hulptrainers op.
Bemiddeld bij conflicten en onregelmatigheden binnen de trainersgroep.
Bezorgt alle technische info aan de betrokken trainers.
Zorgt voor vervangingen bij afwezigheid reguliere trainers.
Staat in voor de samenstelling en opvolging van het trainers reserveteam.
Coördineert opleidingen trainers.
Ruben van den Bergh
Ondervoorzitter
Sporttechnisch Verantwoordelijke
Werkt nauw samen met de hoofdtrainer.
Ondersteunt initiatieven om de kwaliteit van de trainingen te verbeteren.
Geeft tips om de praktische werking tijdens de training te verbeteren.
Evalueert trainingen van groepen welke een mindere werking kennen met als doel werkpunten/tips te formuleren om zo de kwaliteit te verhogen.
Geeft technische, methodische en didactische informatie aan trainers/hulptrainers.
Geeft openstaande cursussen en workshops door aan trainers en hulptrainers.
Neemt initiatief om de kwaliteit van de trainingen te verhogen, de visie van de trainers op elkaar af te stemmen en de teamgeest van de trainers en bestuursleden te verbeteren.
Staat in voor de organisatie van de Gymstarsdag.

Christel Hellemans
Kwaliteitscoördinator (ombudsvrouw)
Klachtenbehandelaar binnen de club.
Onderzoekt klachten van allerlei aard behalve deze mbt integriteit.
Bemiddeld bij klachten.
Draagt bij tot een betere dienstverlening binnen de club.
Rita de Voght
Coronaverantwoordelijke
Is op de hoogte van de recentste COVID-19 reglementering.
Stelt de te volgen procedures op voor gymnasten, ouders en trainers.
Ziet er op toe dat de regels worden nageleefd.
Volgt de vigerende reglementering nauwlettend op en past de procedures aan indien nodig.
Terug naar de inhoud